Něco pro chytré hlavičky - POMŮCKY

Prstová abeceda - jednoruční

 

Elbert Green Hubbard byl americký spisovatel, filozof a editor, prezident Roycroftovy nakladatelské
 
 
 korporace, význačná osobnost mediálního průmyslu 19. století. Narozen 19.6. 1856. Zemřel 7.5. 1915.
 
 
Něco málo z jeho slov:
 
 
Kdykoli vyjdu ze dveří, narovnám se, nesu hlavu hrdě vzhůru a zhluboka se nadechnu. 
 
 
Dopřeji si doušek slunečního svitu, pozdravím své přátele s úsměvem a mám srdce na dlani. 
 
 
Neobávám se, že bych byl nepochopen a neztrácím ani minutu tím, že bych přemítal o svých 
 
 
nepřátelích, soustředím se na to, čeho chci dosáhnout, a aniž bych ztrácel směr, zamířím rovnou 
 
 
ke svému cíli. Myslím na velké a vznešené věci, kterých chci rád vykonat, a pak, jak budou plynout 
 
 
dny, docela mimoděk využiji, všechny příležitosti, které vedou k naplnění mých cílů, právě tak jako 
 
 
bere mořský korál z přílivu a odlivu svou sílu k životu. Představuju si, jaký chci být: schopný, svědomitý, 
 
 
užitečný, a samo myšlení mě přemění k tomu obrazu… Pamatuji si že myšlenka vládne tělu. 
 
 
Zachovávám si správné duševní rozpoložení, jsem odvážný, upřímný a milý. 
 
 
Správně myslet znamená totéž, co tvořit. Všechny věci přicházejí skrze naše touhy a naše 
 
 
upřímné modlitby jsou pak vyslyšeny. Stáváme se tím, nač se naše srdce pevně upnulo v představách. 
 
 
Narovnám se a nesu hlavu hrdě vzhůru. Jsme samými bohy v zárodku.

Elbert Green Hubbard byl americký spisovatel, filozof a editor, prezident Roycroftovy nakladatelské korporace, význačná osobnost mediálního průmyslu 19. století. Narozen 19.6. 1856. Zemřel 7.5. 1915. 

Něco málo z jeho slov: 

"Kdykoli vyjdu ze dveří, narovnám se, nesu hlavu hrdě vzhůru a zhluboka se nadechnu. Dopřeji si doušek slunečního svitu, pozdravím své přátele s úsměvem a mám srdce na dlani. Neobávám se, že bych byl nepochopen a neztrácím ani minutu tím, že bych přemítal o svých nepřátelích, soustředím se na to, čeho chci dosáhnout, a aniž bych ztrácel směr, zamířím rovnou ke svému cíli. Myslím na velké a vznešené věci, kterých chci rád vykonat, a pak, jak budou plynout dny, docela mimoděk využiji, všechny příležitosti, které vedou k naplnění mých cílů, právě tak jako bere mořský korál z přílivu a odlivu svou sílu k životu. Představuju si, jaký chci být: schopný, svědomitý, užitečný, a samo myšlení mě přemění k tomu obrazu… Pamatuji si že myšlenka vládne tělu. Zachovávám si správné duševní rozpoložení, jsem odvážný, upřímný a milý. Správně myslet znamená totéž, co tvořit. Všechny věci přicházejí skrze naše touhy a naše upřímné modlitby jsou pak vyslyšeny. Stáváme se tím, nač se naše srdce pevně upnulo v představách. Narovnám se a nesu hlavu hrdě vzhůru. Jsme samými bohy v zárodku."

ASCII

Počítače neumí pracovat s textem stejně jako lidé, převádějí je proto na čísla, které umí zpracovat. Nejrozšířenějším způsobem očíslování je ASCII tabulka, kromě písmen je v ní i diakritika a další znaky. Nejjednoduším očíslováním je prosté přiřazení čísel písmenům 1 - 26 podle pořadí v abecedě. 
První verze znakové sady ASCII z roku 1963 se výrazně odlišovala od verze publikované v roce 1967 – neobsahovala malá písmena a některé řídící znaky měly jiné významy nebo kódy. Většina kódování vzniklých po roce 1970 tak zahrnuje ASCII kód nebo jeho nějakou modifikaci.
 

zdroj/autor: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4658436

Tomáš Garrique Masaryk - byl pedagog, politik, státník a filozof. Byl poslancem rakouské říšské rady a univerzitním profesorem. V roce 1918 se stal prvním prezidentem Československa. Za klíčový podíl na vzniku samostatného nezávislého státu byl označen za Prezidenta Osvoboditele a k osmdesátým narozeninám byl přijat tzv. Lex Masaryk obsahující větu: „Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát.“ T. G. Masaryk byl sedmnáctkrát navržen na Nobelovu cenu míru. Narozen 7.3. 1850, zemřel 14.9. 1937.

Je to morseovka nebo není?

Morseovu abecedu naleznete níž. 
 
Dalajláma:
14. dalajláma, vlastním jménem Tändzin Gjamccho, je hlavou Ústřední tibetské správy sídlící v indické Dharamsale. Tibeťané jej tradičně považují za převtělence předchozího dalajlámy, je považován za duchovního vůdce Tibeťanů. Tändzin Gjamccho je nejvýznamnějším představitelem školy Gelug a jeho vliv zasahuje i do dalších škol tibetského buddhismu. Čínská vláda, která od roku 1951 okupuje Tibet, jej považuje za symbol zastaralého teokratického systému. Narozen 6.7. 1935.
 

Převodník abecedy

Autor citátu Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand von Humboldt byl německý diplomat, filozof, zakladatel Humboldtovy univerzity v Berlíně, přítel Goetha a Schillera a v neposlední řadě významný německý jazykovědec, který evropským zájemcům přiblížil baskičtinu. Mezi jeho nejvýznamnější příspěvky jazykovědě a společenským vědám patří historicky první formulace myšlenek, jež později vešly ve známost jako teorie jazykového relativismu. Jejich základem je stanovisko, že lidé hovořící různými jazyky odlišně chápou svět kolem sebe. Původ jazyka objasňoval metafyzickými úvahami, jazyk je vrozená lidská vlastnost, vytváří duch národa a zrcadlí jeho mentalitu. Jazyk není produktem, ale aktivní silou. Pokoušel se vytvořit srovnávací antropologii jazyků, i proto se jako první z lingvistů zajímal i o živé jazyky. Snažil se klasifikovat jazyky podle jejich struktury, čímž se stal předchůdcem typologie. (narozen 22. červen 1767, zemřel 8. duben 1835)

zdroj: www.citaty.net

Signalizace pažemi

Autorem citátu  Albert Einstein byl teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob. Často je označován za největšího vědce 20. století, případně spolu s Newtonem za nejvýznamnějšího fyzika vůbec. Mezi jeho příspěvky fyzice patří speciální teorie relativity, myšlenka kvantování elektromagnetického pole a vysvětlení fotoefektu, vysvětlení Brownova pohybu a snad nejvíce obecná teorie relativity, která doposud nejlépe popisuje vesmír ve velkých měřítkách. 
(narozen 14. březen 1879, zemřel 18. duben 1955)
zdroj: www.citaty.net
 

Pravopisné chyby

V textu se zaměříme na pravopisné chyby (chybná písmenka, malá/velká písmena, apod.). Ty nám po vyznačení poskládají tajenku.

Příklad:

Co značí jméno Čech? 

Mít jméno A rozumět mu znamená cosi jako mít srozumitelnou kotvu v nesrozumitelném světě. Platí to pro jedince i pro celky. Jsme Češi a jsme jimi dlouho, uŽ  tak dlouho, že jsme zapomněli, co to vlastně kdysi znamenalo. První záhada, kterou si neseme dějinami, se tudíž Týká podstati  nás samých: Kdo – jako národ – jsme? Odkud přicházíme? A kam jdeme?

Co Bylo na počátku, nikdo v úplnosti netuší. Máme jen příběh. Vypujčil si jej před léty spisovatel Alois Jirásek a pořídil mu honosný patetický kadát, s nímž se sEznámí každý český žáček, ........ (Až ti bude)

 

Braillovo písmo

Braillovo písmo je zvláštní způsob zápisu textu, umožňující čtení hmatem. Používají ho hlavně slepci, ale může se hodit i pro šifrování (a to hned několika způsoby zápisu).

Braillovo písmo vytvořil francouzský učitel Louis Braill (1809 - 1852), který ve třech letech oslepl následkem nehody. Ve dvanácti letech se setkal s vojákem Charlesem Barbiersem, který mu ukázal tajnou vojenskou abecedu určenou ke čtení za tmy. Abeceda využívala systém dvanácti vystouplých teček, byla však obtížně čitelná a tudíž nepoužitelná. Louis Braille počet teček zredukoval na šest a během následujících třech let ji ještě zdokonalil (tou dobou mu bylo teprve patnáct let!).
 
První kniha v Braillově písmu vyšla v roce 1829, velký zájem o ni však nebyl. Přestože Louis Braille své písmo průběžně vylepšoval (např. přidáním číslic a matematických symbolů), do jeho smrti se mezi slepými téměř nerozšířilo. Znaky pro jednotlivá písmena, číslice a interpunkční znaménka jsou tvořeny kombinací šesti základních bodů.
 
Každý znak Braillova písma tvoří 6 bodů uspořádaných do obdélníku 2 x 3. Na každém z těchto bodů může nebo nemusí být do papíru vytlačena hmatatelná tečka. To dává 64 možných kombinací pro jednotlivá písmena, pokud prázdný znak (bez teček) považujeme za mezeru, zbývá nám 63 znaků.
 
Znaky:
 
 

Ob písmeno

Vždy mezi dvě písmena zprávy napíšeme určitý počet písmen. Tento počet může být pořát stejný nebo podle zadaného klíče se může měnit.
 
Například:
ob 2 písmena
A HG H IU O HZ J KL! (ahoj)
 
 

Morseova abeceda

Americký fyzik Samuel Morse, vytvořil Morseovu abecedu v polovině 19. století. Koncem devatenáctého a v průběhu dvacátého století našel tento kód obrovské využití v telegrafické komunikaci. Až koncem dvacátého století byla Morseova abeceda plně nahrazena modernějšími formami komunikace. Dnes má Morseova abeceda uplatnění v krizových situacích, kdy není možné využít jiný komfortnější způsob komunikace, nebo také slouží jako zajímavý způsob zábavy a zároveň výuky dětí.
 
Princip
Jednotlivé písmena slov jsou nahrazena krátkými nebo dlouhými signály (tečka, čárka). Písmena se oddělují lomítkem (pauzou), slova dvěma lomítky a věty třemi lomítky. Při reálném použití se písmena oddělují pomlkou o délce 3 teček a slova pomlkou o délce 5 teček, přičemž jednotlivé tečky a čárky v rámci písmene jsou odděleny poauzou o délce jedné tečky.
 
(Zdroj: http://morse.wz.cz/ )
 

a  .-  akát , b  -...  blýskavice, c  -.-.  cílovníci, d  -..  dálava, e  .  erb, f  ..-.  Filipíny, g  --.  Grónská zem, 

h  ....  hrachovina, ch  ----  chvátá k nám sám, i  ..  ibis, j  .---  jasmín bílý, k  -.-  krákorá, l  .-..  lupíneček, m  --  mává,

 n  -.  nástup, o  ---  ó náš pán, p  .--.  papírníci, q  --.-  kvílí orkán, r  .-.  rarášek, s  ...  sobota, t  -  trám, u  ..-  uličník, 

v  ...-  vyučený, w  .--  vagón klád, x  -..-  Xénokratés, y  -.--  Ýgor mává, z  --..  známá žena

1 .----  , 2 ..--- , 3 ...-- , 4 ....- , 5 ..... , 6 -.... , 7 --... , 8 ---.. , 9 ----. , 0 -----    

 

 
 
 
 
 
 

pondělí 15 - 19 hod.

Obecní knihovna Syrovice, Syrovice 298, 664 67, Syrovice, e-mail: knihovnasyrovice@seznam.cz